You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Semèn Byenvini an se yon kanpay anyèl nan tout peyi a pou valorize ak selebre pakèt divèsite ki gen nan kominote nou yo! Soti 8 Septanm jiska 18 Septanm, rejwenn nou isit la nan Gainesville kominote pa nou an pandan n ap kontinye bati yon kominote ki vrèman san paspouki ki rekonèt pakèt kilti ak istwa nou yo! Kit ou fete avèk nou nan Festival anyèl Entènasyonal miltikiltirèl Gwo Gainesville la, kit ou gade prestasyon twoup ki selèb yo, se sèten w ap jwenn yon bagay nan Semèn Byenvinin k ap vini an pou detann ou epi pou motive ou!

Klike sou

Klike sou

Klike sou

Klike sou

Se Komite Pilotaj GINI an ki finanse sit sa a, se RWHP ki te devlope l pou selebre 10yèm anivèsè Semèn Byenvini an.

RWHP

Welcoming America

RWHP

Sit entènèt sa a posib gras ak finansman Pasrèl pou Kwasans (Gateways for Growth).